BÁO CÁO THAM LUẬN Chuyên đề: Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình.

BÁO CÁO THAM LUẬN

Chuyên đề: Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình.

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP QUẬN GIAI ĐOẠN 2014-2020.

Trong những năm qua thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần. Các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận Ba Đình là bộ phận quan trọng của xã hội, là bộ phận chủ yếu tạo ra công ăn việc làm; có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội. Cơ cấu, qui mô có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng; lĩnh vực hoạt động đa dạng, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Tính đến nay trên địa bàn quận luôn dao động trên dưới mười nghìn doanh nghiệp đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế – xã hội, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của quận.

 Với chức năng nhiệm vụ:

Một là, Duy trì và phát huy hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ.

Hai là,Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận.

Ba là, Định hướng cho doanh nghiệp chấp hành đầy đủ chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Kinh doanh những gì pháp luật không cấm; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho người lao động; tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động;

Bốn là, Đảm bảo tuyệt đối về An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường …và giữ mối quan hệ tốt với địa phương nơi sản xuất kinh doanh.

B/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY 

Công tác xây dựng Đảng. Qua 7 năm đi vào hoạt động, được sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Quận ủy, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, cùng sự nỗ lực tích cực của Đảng ủy, các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ cơ quan Đảng ủy khối và đặc biệt là sự quan tâm, trách nhiệm và tâm huyết của các chủ doanh nghiệp, thời gian qua Đảng bộ khối đạt được một số kết quả nhất định:

I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Duy trì và phát huy hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

  1. Công tác Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng TSVM.

Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng , chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, Sau khi thành lập Đảng ủy khối, đặc biệt là sau các kỳ Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành các văn bản, Chương trình, kế hoạch toàn khóa:

  1. Lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng.

Công tác  chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng công tác quán triệt, nghiên cứu học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành phố và quận. Làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm của Thủ đô và đất nước…

Hằng năm, thực hiện các chương trình kế hoạch của Quận ủy, Đảng ủy luôn chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức cho cán bộ đảng viên tham gia đầy đủ các Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII của Đảng.

– Bên cạnh đó, Đảng ủy thường xuyên nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động, để chủ động trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”. Diễn biến về “Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” …

– Chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong cán bộ đảng viên, công nhân viên, người lao động nhân các ngày lễ, kỉ niệm lớn của Thủ đô, Đất nước, đặc biệt là đối với các đối tượng chính sách trong các dịp tết cổ truyền của Dân tộc. Qua đó nâng cao về tư tưởng chính trị, nhận thức, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ đảng viên từ Đảng bộ tới các chi bộ cơ quan đơn vị.

Thời gian qua, nhìn chung tình hình tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động trong Đảng bộ ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi trước những thành tựu đạt được của Thủ đô và quận, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

  1. Công tác tổ chức xây dựng đảng.

3.1. Công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên hằngnăm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch quận và Thành phố giao.

Phối kết hợp với các Ban Đảng, phòng ngành chức năng quận và các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố…”bằng nhiều hình thức thiết thực như: Thông qua các Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp của quận hằng năm; gửi công văn tuyên truyền tới các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thông qua Cơ quan Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội quận, phòng Lao động thương binh xã hội quận;

– Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh rất rộng trên tất cả các lĩnh vực Sản xuất kinh doanh, Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Đầu tư, Ngân hàng, Kiểm toán, Báo chí, Y tế, Giáo dục…

– Ban Chấp hành Đảng bộ khối gồm 9 Đồng chí. Trong đó đương chức là 02 đồng chí, 07 đồng chí là Bí thư các doanh nghiệp.

– Ban thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí.

– UBKT Đảng ủy gồm 03 đồng chí, trong đó 02 đồng chí là Bí thư các doanh nghiệp.

– Cơ quan Đảng ủy khối gồm 04 đồng chí, trong đó có Bí thư, P Bí thư Đảng ủy là cán bộ chuyên trách và 02 đồng chí cán bộ hợp đồng Cộng tác viên. Đội ngũ cán bộ công chức cơ quan Đảng ủy khối đều có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác xây dựng đảng, có tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm trước yêu cầu nhiệm vụ.

  1.           Công tác kiểm tra, giám sát.

Sau Đại hội Đảng bộ khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng và ban hành Qui chế làm việc của Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các ủy viên; xây dựng Chương trình Kiểm tra giám sát toàn khóa của Cấp ủy, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025, trên cơ sở đó xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát từng năm

  1. Công tác vận động quần chúng: Luôn được Đảng uỷ triển khai có chất lượng công tác tuyên truyền vận động các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, Đất nước.

– Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện từng bước đi vào chiều sâu. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, tạo được sự liên kết trách nhiệm giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động, quan hệ lao động được cải thiện, xây dựng mối quan hệ hài hoà ổn định trong doanh nghiệp.

  1. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Đảng bộ:

Với chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…Đây là nhiệm vụ quan trọng song cũng hết sức khó khăn. Trong những năm qua Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, rà soát các doanh nghiệp chưa có tổ chức đoàn thể đồng thời tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

  1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ.

Định hướng cho doanh nghiệp chấp hành đầy đủ chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: Kinh doanh những gì pháp luật không cấm; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho người lao động; tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động; đảm bảo tuyệt đối về An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường…và giữ mối quan hệ tốt với địa phương nơi sản xuất kinh doanh.

  1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của quận:

– Trong những năm qua, phần lớn các doanh nghiệp đều sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện và nâng cao. Đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng và chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và yêu cầu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Các tổ chức quần chúng hoạt động thiết thực, có hiệu quả trong các phong trào thi đua và công tác xã hội.

– Hằng năm, mức tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp trong khối là 5- 8%/năm, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (chỉ tiêu 8%). Trong đó: nộp nghĩa vụ thuế hàng năm đạt 100%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 10%/ năm.

– Các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng – hạ tầng phát triển nhanh. Một số doanh nghiệp đã có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

– Doanh nghiệp thuộc ngành dịch vụ, thương mại phát triển, thu hút khách trong và ngoài nước tăng lên hàng năm. Doanh nghiệp y tế được đầu tư quy mô, cơ sở nâng cấp đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

– Một số doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị mở rộng sản xuất tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao.

– Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm. Các cấp ủy Đảng tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với công tác bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường.

  1. Công tác an ninh, quốc phòng được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn:

– Công tác phòng chống cháy nổ tại các đơn vị doanh nghiệp được quan tâm, gắn với công tác vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động.

– Phong trào bảo vệ an ninh trật tự trong các doanh nghiệp được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, phối hợp với địa phương tổ chức phát động các phong trào nhằm tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động nhận thức rõ âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện phá hoại, tuyên truyền, kích động gây mất an ninh, góp phần tích cực trong việc bảo vệ an ninh trật tự trong đơn vị, doanh nghiệp.

Trả lời