Đến năm 2030, số DN đổi mới công nghệ tăng 20%

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 118/QĐ-TTg về Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030 số lượng doanh nghiệp (DN) thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 20%/năm.

Theo Quyết định của Thủ tướng, mục tiêu chung của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 là tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.

Mục tiêu cụ thể đến 2025: Số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm; 100% các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm trực tiếp tham gia Chương trình hình thành các tổ chức nghiên cứu và phát triển; có từ 3-5 ngành sản xuất sản phẩm chủ lực sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc tạo ra được công nghệ tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường;

Thúc đẩy tăng năng suất lao động trên cơ sở đổi mới công nghệ, đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng công nghệ cao; các doanh nghiệp trực tiếp tham gia Chương trình có năng suất lao động cao hơn ít nhất 1,5 lần năng suất lao động khi chưa đổi mới công nghệ;

Khoảng 5.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong các DN được tập huấn, đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mở ở 10 lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông qua hình hình thức tại chỗ và trực tuyến;

Hình thành tại mỗi vùng kinh tế ít nhất một mô hình nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ điển hình phù hợp với điều kiện đặc thù của địa bàn để triển khai nhân rộng.

Trong khi đó, mục tiêu đến năm 2030: số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 20%/năm. 100% các DN sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm hình thành tổ chức nghiên cứu và phát triển; có từ 8 đến 10 ngành sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm làm chủ hoặc tạo ra được công nghệ tiên tiến trong chuỗi giá trị để sản xuất ra các sản phẩm, có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Mục tiêu của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030: số lượng DN thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 20%/năm.

Các DN trực tiếp tham gia Chương trình có năng suất lao động cao hơn ít nhất 2 lần năng suất lao động khi chưa đổi mới công nghệ.

Khoảng 10.000 kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý trong các DN được tập huấn, đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mở ở 15 lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông qua hình hình thức tại chỗ và trực tuyến.

Hình thành mỗi vùng kinh tế ít nhất 2 mô hình nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ điển hình phù hợp với điều kiện đặc thù của địa bàn để triển khi nhân rộng.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình, Quyết định nêu rõ là hoàn thiện thể chế pháp lý, thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ; xây dựng, triển khai lộ trình nâng cao năng lực công nghệ quốc gia; nghiên cứu, ứng dụng làm chủ công nghệ tiên tiến trong việc sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị và có tính cạnh tranh cao trên thị trường; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; tăng cường nguồn lực tài chính thực hiện Chương trình; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn: NSNN; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; vốn của các tổ chức, doanh nghiệp; tài trợ của các tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn:https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/den-nam-2030-so-doanh-nghiep-doi-moi-cong-nghe-tang-20-nam/20210127103634834

Trả lời