THAM LUẬN Xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh

   

THAM LUẬN

Xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh

  BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY BẮC NINH

Phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng ta, được khẳng định qua nhiều kỳ Đại hội Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã nhận định, kinh tế tư nhân là khu vực “có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế”; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế”; Đại hội XII của Đảng xác định, kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đồng thời với việc tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, Đảng ta cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân thành hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, người lao động; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, các thành viên lãnh đạo doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp và người lao động… nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân, góp phần định hướng kinh tế tư nhân phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhằm đánh giá toàn diện về tình hình xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, phân tích những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra những giải pháp tăng cường phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế này, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019, của Ban Bí thư, về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”.

Bám sát chủ trương của Trung ương, năm 2009, sau khi khảo sát các loại hình doanh nghiệp trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 719-QĐ/TU ngày 26/02/2009 về việc thành lập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh với 72 tổ chức đảng trực thuộc (có 4 tổ chức đảng doanh nghiệp tư nhân: 01 đảng bộ cơ sở, 03 chi bộ cơ sở). Sau khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và tiến hành phát triển mới một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, đến hết năm 2018 Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh có 31 tổ chức đảng doanh nghiệp tư nhân (06 đảng bộ cơ sở, 25 chi bộ cơ sở) với 817 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), ngày 01/01/2019 BTV Tỉnh ủy có Quyết định về việc sáp nhập Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và hiện nay có 32 tổ chức đảng doanh nghiệp tư nhân (6 đảng bộ cơ sở, 26 chi bộ cơ sở) trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với 833 đảng viên.

Để bảo đảm cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 09/9/2004 về “Tăng cường, củng cố, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh”; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/8/2013 về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định  thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng Ban chỉ đạo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 95-KH/TU ngày 07/8/2019 “Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/CT ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”;…

Để có cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện khảo sát đánh giá tình hình tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân đóng trên địa bàn. 100% các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh xây dựng kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/8/2013 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã thành lập mới được 17 tổ chức đảng (09 chi bộ cơ sở và 08 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), kết nạp được 131 đảng viên mới (08 chủ doanh nghiệp tư nhân), trong đó: Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành lập mới 8 chi bộ cơ sở, đảng bộ cấp huyện thành lập mới 9 chi bộ cơ sở.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan & doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã có những giải pháp và nỗ lực cao để phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng cũng như tạo nguồn phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Tích cực tiếp xúc với chủ doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Bước đầu, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân đã góp phần vào công tác xây dựng Đảng nói chung và tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ lực lượng đảng viên.

Tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, đồng thời tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân cũng phối hợp với chặt chẽ với chủ doanh nghiệp lãnh đạo đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Bắc Ninh còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vai trò một số cấp ủy đảng trong doanh nghiệp tư nhân chưa được phát huy, nội dung, phương thức hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; việc giữ mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với hội đồng quản trị, ban giám đốc ở một số doanh nghiệp chưa phát huy tốt. Một số đơn vị chưa chú trọng đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên ở một số cấp ủy đảng chưa được quan tâm đúng mức, còn chậm, chất lượng chưa được nâng lên; số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp còn thấp. Số chi, đảng bộ thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân còn thấp so với số doanh nghiệp tư nhân hiện nay ở tỉnh.

Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể nên chưa quan tâm và tạo điều kiện cho việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp mình. Một số doanh nghiệp năng lực và hiệu quả sản xuất, kinh doanh thấp, đời sống và thu nhập của người lao động còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể và công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Nhiều đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp hiện vẫn phải sinh hoạt tại địa phương hoặc các đơn vị khác vì tổ chức đảng chưa được thành lập. Mặt khác, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vai trò, ý nghĩa của việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân chưa đầy đủ. Các doanh nghiệp tư nhân đa phần có quy mô nhỏ và siêu nhỏ nên các chỉ tiêu về phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân chưa đạt yêu cầu đề ra.

Để hoàn thành chỉ tiêu mỗi năm kết nạp được từ 90 đến 110 đảng viên, thành lập được từ 5-6 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 07/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/CT ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị- xã hội, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần quan tâm nghiên cứu, cụ thể hóa thành chủ trương, giải pháp thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 95-KH/TU, đó là:

  1. 1. Tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động, thực trạng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tổ chức chính trị-xã hội ở các loại hình doanh nghiệp trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn địa phương, đơn vị. Chỉ đạo rà soát, nắm chắc số lượng đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng sinh hoạt đảng ở nơi khác:

– Doanh nghiệp đã có tổ chức đảng: thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng trong doanh nghiệp để bổ sung về số lượng và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

– Doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng: Sau khi rà soát có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Doanh nghiệp chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ.

– Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, nhưng có tổ chức công đoàn, cấp ủy cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

  1. 2. Tập trung lãnh đạo để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, chú trọng những người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề, các cơ sở y tế ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, các cơ sở giáo dục, dạy nghề, cơ sở y tế ngoài khu vực nhà nước. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với quy định và tình hình thực tế của doanh nghiệp.
  2. 3. Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện và cấp cơ sở phân công cấp uỷ viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; cùng với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban chỉ đạo và cử tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo.

  1. 4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực Chỉ thị, Nghị quyết; phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh để kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết tại địa phương, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá chỉ tiêu đạt được trong từng giai đoạn thực hiện. Kịp thời khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết; xử lý tập thể, cá nhân vi phạm.

 

 

Trả lời