Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp

Hướng tới triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào cuộc sống, Đảng uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương; Tạp chí Cộng sản; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Viện Kinh tế và Pháp luật Quốc tế phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” nhằm đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp.

 

Trả lời