1.587 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các đoàn đại biểu đã tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia để chuẩn bị cho phiên họp trù bị.

 

Trả lời