Báo Iran: Đại hội XIII của Đảng mở ra thời kỳ phát triển mới

Mới đây, trên tờ Asia Newspaper tại Iran, phóng viên Behnaz Hakimane đã có bài viết nhận định về sự thành công của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Báo Iran: Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thành công, mở ra thời kỳ phát triển mới
Bài viết trên tờ Asia Newspaper tại Iran nhận định về sự thành công của Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo bài viết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc thành công sau 8 ngày làm việc, với nghị quyết được thông qua vào phiên bế mạc. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, tổ chức 5 năm một lần để chọn ra ban lãnh đạo mới và xác định các chính sách lớn của đất nước.

Tác giả nhấn mạnh kết quả thành công khi Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII, trong đó có việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “kiến ​​trúc sư” của chiến dịch chống tham nhũng đang diễn ra tại Việt Nam, tiếp tục được tín nhiệm và được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết dẫn lời phát biểu trong phiên bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá Đại hội XIII đã thể hiện sự nhất trí, quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra trong Báo cáo Chính trị, đồng thời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Tác giả cũng tập trung nêu bật và đánh giá cao tầm nhìn của các mục tiêu tổng quát, cụ thể được đề ra trong Nghị quyết của Đại hội.

Các mục tiêu tổng quát bao gồm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; phát huy sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ đường lối Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đất nước nhanh và bền vững; bảo vệ vững chắc đất nước, giữ vững hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các mục tiêu cụ thể hướng tới các dấu mốc quan trọng của đất nước, gồm: Đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, công nghiệp theo hướng hiện đại, vươn lên thoát khỏi mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, khi Đảng tròn 100 tuổi, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình khá; và đến năm 2045, khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tròn 100 tuổi, đất nước sẽ phát triển với thu nhập cao.

Theo bài viết, những mục tiêu tổng thể mà Đại hội đề ra sẽ là cơ sở quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước từ nay đến giữa thế kỷ XXI.

Bài viết dự báo kết quả thành công của Đại hội XIII sẽ có tác động sâu rộng, mở ra thời kỳ phát triển mới ở Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn:https://baoquocte.vn/bao-iran-dai-hoi-xiii-cua-dang-cong-san-viet-nam-ke-t-thu-c-tha-nh-cong-mo-ra-thoi-ky-phat-trien-moi-135722.html

Trả lời