“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”

Trải qua chặng đường hơn chín thập niên, với quan điểm “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ta dành được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

Cùng với khẳng định sự thành công của Đại hội XIII của Đảng, một quyết tâm lớn trong hành động để đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống cũng được nhấn mạnh.

Mang lại giàu có, hạnh phúc cho nhân dân, thông điệp từ phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định mục tiêu, giá trị cốt lõi của Đảng, đó là Đảng vì nhân dân.

Nhìn lại lịch sử, từ trong máu lửa của cách mạng và kháng chiến, vào sinh ra tử, lúc nào Đảng cũng ở trong lòng dân vì nhân dân mà chiến đấu. Đảng với dân là một, mọi việc phải dựa vào dân, có dân là có tất cả.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau thành công trong những cuộc kháng chiến để giành độc lập, thống nhất đất nước, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo toàn quân, toàn dân, đạt được những thành tựu rực rỡ trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội.

Và sau 91 năm thành lập với 13 kỳ Đại hội, Đảng ta vẫn xác định, 2 chữ nhân dân vẫn luôn là trung tâm trong những quyết sách của mình.

Tại Đại hội XIII của Đảng, những con người có đức, có tài, những tinh hoa đại diện của Đảng cũng đã được lựa chọn để đưa những Nghị quyết ấy vào cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân cũng đã được thông qua.

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, Việt Nam – từ một đất nước nghèo đói, phụ thuộc, trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trên thế giới. Nhân dân Việt Nam, từ thân phận nô lệ, đã phá tan xiềng xích, để trở thành những người có thể quyết định vận mệnh của chính mình.

Và thành công của Đại hội XIII vào dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong hiện thực hóa khát vọng, xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng cho nhân dân Việt Nam với tầm nhìn kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Nguồn:https://vtv.vn/chinh-tri/bao-nhieu-loi-ich-deu-vi-dan-20210203225329768.htm

Trả lời