Đại hội XIII: Các đại biểu ấn tượng và thống nhất cao với các báo cáo tại phiên khai mạc

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng sáng 26/1, các đại biểu đều bày tỏ ấn tượng và thống nhất với nội dung cơ bản, súc tích và rất “căn cơ” của các báo cáo được trình tại Đại hội.

Các đại biểu cũng bày tỏ kỳ vọng các nghị quyết được thông qua tại Đại hội XIII sẽ mang lại những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới, như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu.

Đại hội XIII: Các đại biểu ấn tượng và thống nhất cao với các báo cáo tại phiên khai mạc
Đại biểu Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình trả lời phỏng vấn báo chí sáng 26/1. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đại biểu Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình khẳng địnhcác văn kiện trình Đại hội XIII, đặc biệt là báo cáo chính trị, đã được chuẩn bị một cách công phu, bài bản, khoa học và phát huy dân chủ, rộng rãi, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta”.

Theo đại biểu, trong Báo cáo chính trị đã đánh giá hết sức tổng hợp khái quát kết quả Đảng ta đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục và đặc biệt là xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, bày tỏ thống nhất rất cao với các quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Đại biểu cho rằng, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm nhiệm của mình để đóng góp vào việc xây dựng văn kiện. “Quan trọng là chúng ta đưa ra những giải pháp để thực hiện được những mục tiêu trong nhiệm kỳ này đã đặt ra. Đó là vấn đề về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; cùng với đó là mở rộng quan hệ quốc tế, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng.

Tất cả những yếu tố đó nhằm đi đến mục tiêu lớn nhất, đó là nâng cao đời sống của nhân dân, dân chủ phải được mở rộng hơn, khối đại đoàn kết toàn dân phải được củng cố vững chắc hơn. Đấy là những công việc đặc biệt quan trọng để chúng ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng trong nhiệm kỳ tới”, đại biểu nói.

Ông cũng bày tỏ sự phấn khởi và niềm tin vững chắc rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua, từ đó sẽ đưa đất nước ta lên bước phát triển mới, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói là “lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới”.

Đại biểu Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai cũng cũngcho rằng, Báo cáo về Văn kiện Đại hội XIII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ khai mạc là rất cô đọng, súc tích, rất thực tiễn, có tính khái quát cao những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua và trong 35 năm đổi mới của đất nước.

Đại biểu cho rằng, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp trong báo cáo đều rất “căn cơ”, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là kiên định đi theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời trong quá trình thực tiễn phải đổi mới để đáp ứng thời cuộc và xây dựng bảo vệ, đất nước trong thời kỳ tới.

Đại hội XIII: Các đại biểu ấn tượng và thống nhất cao với các báo cáo tại phiên khai mạc
Đại biểu Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai trả lời báo chí sáng 26/1. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo đại biểu, một trong những lĩnh vực được quan tâm là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Báo cáo chính trị nêu rất rõ việc phát triển mối quan hệ hài hoà giữa Nhà nước và doanh nghiệp, cũng như với nhân dân. Từ đó, định hướng cho các doanh nghiệp, để phát triển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các thành phần kinh tế khác, để đảm bảo hài hoà giữa Nhà nước với doanh nghiệp và với nhân dân. Từ đó, chúng ta sẽ có những đổi mới về thể chế làm sao đáp ứng được nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN”, đại biểu nói.

Đại biểu Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Longbày tỏ quan tâm đến công tác cán bộ, đánh giá cao việc dự thảo các Văn kiện đã đề xác định cán bộ là “công tác then chốt” trong sự phát triển, việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra.

Đại hội XIII: Các đại biểu ấn tượng và thống nhất cao với các báo cáo tại phiên khai mạc
Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo đại biểu, cán bộ phải chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ.

Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu cán bộ từng cấp, đảm bảo đúng quy trình, quy định, trình độ, năng lực chuyên môn công tác.

Trước đó, sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương XII đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Trong báo cáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại quá trình chuẩn bị các văn kiện, tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, nêu một số bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng và những năm tiếp theo.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, “thực tiễn sinh động, phong phú, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, tinh thần đoàn kết và sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Nguồn:https://baoquocte.vn/dai-hoi-xiii-cac-dai-bieu-an-tuong-va-thong-nhat-cao-voi-cac-bao-cao-tai-phien-khai-mac-134935.html

Trả lời