Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của thị xã Chơn Thành và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Trải qua năm 6 tháng đầu năm 2024, Thị xã Chơn Thành đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do những ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ của tình hình trong nước và thế giới đã làm cho đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thị xã, sự vào cuộc chủ động và tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nền kinh tế – xã hội trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 6 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ đã đạt kế hoạch và tăng trưởng khá so với năm 2023. Công tác quản lý nhà nước cũng được đẩy mạnh, đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực.

Một góc thị xã Chơn Thành

Về kinh tế, mặc dù bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, song kinh tế của thị xã vẫn duy trì sự phát triển và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, đạt kế hoạch đề ra và tăng nhẹ so với năm 2023; sản xuất công nghiệp đã được phục hồi, hoạt động thương mại – dịch vụ đã có sự chủ động thích ứng với tình hình khó khăn về kinh tế và duy trì sự tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, thị xã Chơn Thành đã tập trung vào việc phát triển các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Nhờ sự đầu tư và khuyến khích của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn đã có những bước phát triển đáng kể. Giá trị sản xuất các ngành này đã đạt kế hoạch và tăng trưởng khá so với năm trước, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của xã. Đồng thời, công tác quản lý nhà nước cũng được nâng cao, đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của khu vực. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Chơn Thành ước đạt trên 1.700 tỷ đồng, đạt 55,2% so với kế hoạch; công nghiệp, xây dựng tăng trưởng ổn định, ước đạt trên 16.000 tỷ đồng, đạt gần 53% so với kế hoạch; thương mại, dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng khá, ước đạt trên 54% so với cùng kỳ. Trong kỳ, tổng thu ngân sách phát sinh của thị xã ước đạt trên 250 tỷ đồng, đạt 48% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách tính đến ngày 10-6 đạt gần 220 tỷ đồng, đạt trên 36% dự toán tỉnh giao.. Về giải ngân vốn đầu tư công, trong năm 2023, thị xã được giao trên 203 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm ước giải ngân vốn đầu tư công trên 60 tỷ đồng, đạt 29,8% so với kế hoạch. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thị xã còn đạt thấp, đặc biệt nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới vẫn chưa được giải ngân, vốn ngân sách tỉnh quản lý mới giải ngân được 3,8% so với kế hoạch…

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng, công tác giảm nghèo, phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; an sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, chú trọng; cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ; kỷ luật kỷ cương, cải cách hành chính được đẩy mạnh; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử được chú trọng và đã đạt được những kết quả quan trọng; quốc phòng an ninh, trật tự tiếp tục được giữ vững, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Thị xã Chơn Thành chú trọng vào việc phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội. Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội đã được chú trọng và triển khai kịp thời. Chính quyền địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển văn hóa và giáo dục trong thị xã. Các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí cũng được tổ chức đa dạng và phong phú, góp phần tạo nên một môi trường sống phát triển và hạnh phúc cho cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm của 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm, nhất là việc lập các đồ án quy hoạch phân khu các phường, quy hoạch chung xây dựng các xã. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, tiến độ công tác tham mưu chậm; số lượng đơn thư tồn còn nhiều.

Với những thành tựu đã đạt được trong 6 tháng đầu năm đòi hỏi thị xã Chơn Thành đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm cụ thể như sau:

 1. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách, việc thực hiện các dự án đầu tư công, cũng như các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2024 được tỉnh giao và HĐND thị xã thông qua. Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2024 và các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các cơ quan nhà nước cấp trên.
 2. Tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Phương án UBND tỉnh đã ban hành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng. Triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất, việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; tập trung triển khai Kế hoạch tổ chức tổng rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các công trình xây dựng tạm (lán trại); cơ sở thu mua phế liệu công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ lưới điện cao thế trên địa bàn và báo cáo UBND tỉnh theo quy định; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch “60 ngày” lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã.
 3. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả HTX; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo dõi sát diễn biến của tình hình thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó.
 4. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nha Bích và hoàn chỉnh hồ sơ trình xét công nhận đối với xã Minh Lập; xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở các xã. Hoàn thiện hồ sơ phê duyêt quy hoach phân khu các phường, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã. Hoàn thành công tác rà soát, báo cáo UBND tỉnh đối với các tồn tại, vướng mắc trong dự án BT xây dựng đường giao thông từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng.
  Đồng chí Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp
 5. Tiếp tục triển khai tốt các hoạt động hè năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia và chuẩn bị cho Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2024 và khai giảng, triển khai các nhiệm vụ năm học mới 2024-2025; chú  trọng  công  tác  phòng,  chống  dịch bệnh; thực  hiện  tốt  công tác  giảm nghèo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời, hiệu  quả. Quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các thành  quả phát triển kinh tế–xã hội của địa phương. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 6.  

  Thực hiện đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số; triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Triển khai hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã phê duyệt; rà soát xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

 7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo kế hoạch năm 2024. Chuẩn bị các nội dung diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng năm 2024 đối với xã Quang Minh, Minh Thắng. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm; tập trung quyết liệt triển khai các nội dung của Đề án 06/CP.

Trả lời