Phát Triển Đảng Viên Ở Khu Vực Kinh Tế Tư Nhân

Từ thực tiễn quá trình xây dựng tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian qua cho thấy, việc đẩy mạnh kết nạp Đảng viên mới đối với chủ đơn vị kinh tế tư nhân, lãnh đạo các đoàn thể, những người tham gia quản lý doanh nghiệp; giới thiệu Đảng viên có năng lực giữ các vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp tham gia cấp ủy và trực tiếp làm bí thư cấp ủy; chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng; tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho tổ chức Đảng hoạt động độc lập, hiệu quả được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vào cuộc sống.

Nguồn: http://www.quochoitv.vn/Videos/dai-hoi-dang-lan-thu-xiii/2021/3/phat-trien-dang-vien-o-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan/552037

Trả lời