CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG KHU VỰC DOANH NGHIỆP

Từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng ở các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước những năm qua cho thấy: Nếu ở đâu và lúc nào coi nhẹ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; buông lỏng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; vi phạm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ,… thì ở nơi đó nhiệm vụ chính trị không hoàn thành, nội bộ mất đoàn kết và xảy ra nhiều tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận xã hội; nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp phải xử lý bằng pháp luật. Đây là nội dung được các nhà khoa học;đại diện một số Bộ, Ban, ngành, doanh nghiệp; các Liên hiệp tham luận tại hội thảo “Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Nguồn: https://za.zalo.me/v3/verifyv2/pc?token=OMNxnDrsNWbZ3VhAsHbORcKJ-A3615jrDZO&continue=http%3A%2F%2Fwww.quochoitv.vn%2FVideos%2Fdai-hoi-dang-lan-thu-xiii%2F2021%2F3%2Fchu-trong-phat-trien-to-chuc-co-so-dang-trong-khu-vuc-doanh-nghiep%2F552009

 

Trả lời