Trang trí đường phố chào mừng Đại hội XIII

Công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được thực hiện trên địa bàn Hà Nội từ nhiều ngày nay.

Nguồn:https://dantri.com.vn/video/trang-tri-duong-pho-chao-mung-dai-hoi-xiii-cua-dang-cong-san-viet-nam-132118.htm

Trả lời