Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trong nội dung Công văn số 1213/VP-ĐT, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Trong đó cho biết, trong danh sách 235 làng nghề thuộc đề án bảo vệ môi trường làng nghề đã được UBND thành phố phê duyệt, nhiệm vụ được thực hiện trong 2 đợt, trong đó đã tiến hành đánh giá, phân loại đối với 228 làng nghề. 6 làng nghề còn lại qua điều tra, khảo sát đã mai một nên không tiến hành lấy mẫu để phân loại và 1 làng nghề không được phê duyệt kinh phí thực hiện.

Đáng chú ý, căn cứ kết quả điều tra, trong danh sách 28 làng nghề dệt nhuộm thuộc gia hiện chỉ có 25 làng nghề đang hoạt động, 3 làng nghề đã mai một. Về môi trường nước, 22/25 làng nghề có thông số DO không đạt QCCP; 25/25 làng nghề có thông số COD từ 1,08 đến 29,91 lần; 25/25 làng nghề có thông số BOD5 vượt QCCP từ 1,09 đến 37,64 lần; 18/25 làng nghề có thông số TSS vượt QCCP từ 1,02 đến 6,96 lần.

Hầu hết làng nghề nhóm này hiện nay đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nguồn nước thải chưa được xử lý đã và đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với môi trường nước trong khu vực.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ cấp bách cụ thể nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề…

Trong báo cáo này, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh tại làng nghề thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc có báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường… Báo cáo UBND cấp xã về tình hình phát sinh và xử lý chất thải của cơ sở…

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đồng ý đề xuất, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, giao các sở, ngành và UBND các quận, huyện thị xã triển khai thực hiện theo đúng quy định; đề xuất, báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Nguồn:http://suckhoemoitruong.com.vn/tin-nong/bao-ve-moi-truong-lang-nghe-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi-id31050n.html

Trả lời